یکشنبه, 20 آبان 1397 15:35

طرح باشکوه

 

هر یک از ما در این دنیا جز اندک زمانی نخواهد ماند و در این زمان کوتاه تنها قادر به کشف بخش کوچکی از گیتی خواهد بود.ما انسانها گونه های کنجکاوی از موجودات هستیم که به شگفت می آییم و پاسخ می جوییم.انسانها هنگام زندذگی در این جهان پهناور که گاه مهربان است و گاه بیرحم، با خیره شدن به آسمانهای عظیم بالای سرشان ،همواره با پرسشهای فراوانی مواجه شده اند:

چگونه می توانم جهانی که خود را در آن یافته ایم درک کنیم؟ جهان چگونه کار می کند؟ماهیت واقعیت چیست؟ این همه ار کجا آمده است؟ آیا جهان نیاز به آفریدگاری دارد؟ بسیاری از ما وقت زیادی را صرف این پرسش ها نمی کنیم ولی تقریبا همه ما حداقل گاهی به این مسائل می پردازیم. بطور سنتی این پرسش ها موضوع فلسفه است، اما فلسفه مرده است. فلسفه نتواسته با علوم مدرن خصوصا فیزیک همراهی کند. در واقع این دانشمندان هستند که پرچم اکتشاف را در جستجوی دانش بر دوش کشیده اند.

برای دانلود فایل الکترونیکی این کتاب از فیدیبو→