تاریخچه انتشارات:

نشر بهمن برنا از سال 1378فعالیت خود را آغاز نموده و از سال 1382 به عنوان ناشر تخصصی حوزه علوم اجتماعی به کار خود ادامه داده است.
بهمن برنا در راستای دستیابی به اهداف فرهنگی خود همواره تلاش نموده تا با همکاری اساتید ،نویسندگان و مترجمین آگاه و دانش پژوه آثاری را جهت مخاطبین دانشگاهی و عموم مردم کتاب دوست در موضوع های مختلف اجتماعی و فرهنگی منتشر نماید.

بر نشر بهمن برنا وظیفه است تا درحد بضاعت جهت رشد و گسترش آگاهی عمومی گامی هرچند اندک بردارد.